17. 9. 2019  3:01 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Architektonické reflexie transféru inovácií v priemysle
Názov témy anglicky: Architectural reflection of transfer innovation in industry
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Anotácia: Transfer inovácií je vo všeobecnosti akcelerujúcim predpokladom vývoja. V oblasti architektúry priemyselných stavieb to platí dvojnásobne. Smerom „dovnútra“ vnímame technologický progres a smerom „von“ architektúru. Sú to spojené nádoby priemyselného sveta. Architektúra v období inovácií sa stáva menej stabilnou ako „kvapalina“. Prejavuje sa architektonické a výrazové zblíženie s „nevýrobnou“ architektúrou. To je sprievodný jav transferu inovácií v architektúre. Cieľom výskumu je definovať kategórie priemetov inovácií v architektúre priemyselných stavieb s ohľadom na vývojové trajektórie architektúry.Téma je súčasťou výskumnej úlohy KEGA č. 035STU-4/2019.
Anotácia anglicky: In general, transfer of innovation are accelerating premise of development. This applies doubly in the field of industrial architecture. In the direction „inwards“ we perceive process of technology and „outside“ we perceive architectural expression. They are communicating vessels of industrial world. Architecture in period of innovations becomes less stable, like liquid. Manifests itself of architectural and expressional approximation with „non productive“ architecture. It is attendant phenomenon of transfer innovations in architecture of industrial buildings with regards to of development trajectory in architecture.Theme is a part of research project KEGA no. 035STU-4/2019.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --