May 30, 2020   4:45 a.m. Ferdinand
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work:
Dissertation thesis
Topic:
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Title of topic in English:
Architecture of engineering buildings in 21. century
State of topic:
approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department:
Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures - FA
Max. no. of students:
1
Academic year:
2019/2020
Proposed by:
Annotation:
Inžinierske stavby sprevádzajú človeka od počiatkov ľudskej civilizácie. Inžinierske stavby sú výsledkom progresu staviteľskej činnosti a architektúry. Z hľadiska architektúry zväčša oscilujú medzi architektúrou v tradičnom význame slova a umeleckou plastikou, ale s dominujúcim podielom na pretváraní krajinného a urbánneho prostredia. Odrážajú úroveň aktuálneho technického poznania a architektonického vývoja. 21. storočie je novou výzvou pre stavebný a architektonický výskum, výzvou na hľadanie novej symbiózy techniky a umenia v architektúre. Cieľom výskumu je na základe architektonicko-stavebnej klasifikácie a trendov definovať smerovanie architektúry v oblasti tvorby inžinierskych diel.Téma je súčasťou výskumnej úlohy KEGA č. 035STU-4/2019.
Annotation in English:
Engineering buildings go with the human being from the beginning of civilisation. These buildings are result of progress in the civil engineering and architecture. From the architectural view point they oscillate mostly between architecture in traditional perception and artistic sculpture, but sculpture vith dominant of country or urban environment. They reflect actual level of the technic knowledge and architectural development. 21st century is new challenge for a constructional and architectural research and challenge for new symbiosis of technic and art in the architecture. Goal of research is to define the current architecture of engineering buildings on the ground of architectonic and building classifying and their trends.Theme is a part of research project KEGA no. 035STU-4/2019.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture