6. 7. 2020  5:26 Patrik, Patrícia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy:
Architektúra inžinierskych stavieb v 21. storočí
Názov témy anglicky:
Architecture of engineering buildings in 21. century
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Fakulta:
Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FA
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia: Inžinierske stavby sprevádzajú človeka od počiatkov ľudskej civilizácie. Inžinierske stavby sú výsledkom progresu staviteľskej činnosti a architektúry. Z hľadiska architektúry zväčša oscilujú medzi architektúrou v tradičnom význame slova a umeleckou plastikou, ale s dominujúcim podielom na pretváraní krajinného a urbánneho prostredia. Odrážajú úroveň aktuálneho technického poznania a architektonického vývoja. 21. storočie je novou výzvou pre stavebný a architektonický výskum, výzvou na hľadanie novej symbiózy techniky a umenia v architektúre. Cieľom výskumu je na základe architektonicko-stavebnej klasifikácie a trendov definovať smerovanie architektúry v oblasti tvorby inžinierskych diel.Téma je súčasťou výskumnej úlohy KEGA č. 035STU-4/2019.
Anotácia anglicky:
Engineering buildings go with the human being from the beginning of civilisation. These buildings are result of progress in the civil engineering and architecture. From the architectural view point they oscillate mostly between architecture in traditional perception and artistic sculpture, but sculpture vith dominant of country or urban environment. They reflect actual level of the technic knowledge and architectural development. 21st century is new challenge for a constructional and architectural research and challenge for new symbiosis of technic and art in the architecture. Goal of research is to define the current architecture of engineering buildings on the ground of architectonic and building classifying and their trends.Theme is a part of research project KEGA no. 035STU-4/2019.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra