18. 9. 2019  0:43 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Sémantika konštrukcií v súčasnej architektúre
Názov témy anglicky: Semantics of Construction in Contemporary Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Ján Ilkovič, CSc.
Anotácia: Konštrukcia v architektúre má rovnocenné miesto vo výtvarným pôsobení architektonického diela. Stáva sa nástrojom architektonickej tvorby. Konštrukciu v architektúre je potrebné chápať ako nástroj zhmotnenia funkcie, ale hlavne ako modelačnú zámerne koncipovanú nedeliteľnú súčasť architektonického diela s istým informačným významom. Cieľom je získanie nových poznatkov o sémantike konštrukcie v kontexte funkcie a prostredia. Téma je súčasťou úlohy KEGA č. 035STU-4/2019.
Anotácia anglicky: Structure in architecture has an equivalent place at art effect of the architectural work. It becomes a tool of design in architecture. Structure in architecture is necessary to understand as a materialisation tool of function, but especially as a modeling intentionally conceived part of architectural work with certain informative meaning. The aim is to gain new knowledge about the semantics of structure in the context of function and surroundings. Theme is a part of research project KEGA no. 035STU-4/2019.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --