17. 7. 2019  10:28 Bohuslav, pamätný deň - Výročie Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej republiky
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Slovenská technická univerzita v Bratislave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Nové metódy pre hromadný zber, agregáciu a spracovanie geograficky mapovaných dát v reálnom čase
Název tématu anglicky: New Methods for Large-scale Real-time Collection, Aggregation and Processing of Geo-mapped Data
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště: Fakulta informatiky a informačných technológií
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Zoltán Balogh, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotace: Téma sa zameriava na výskum zberu geograficky mapovaných dát v úplne alebo čiastočne štruktúrovanej forme z veľkého počtu senzorov s použitím mobilných výpočtových zariadení ako napr. "smart" mobilných telefónov, "smart" hodiniek alebo jedno-doskových počítačov s GPS senzormi. Výskum sa môže týkať aj hromadného kontextovo-riadeného poskytovania informácií v reálnom čase, sémantického modelovania dát, priebežnej vizualizácie dynamicky agregovaných informácií, alebo návrhu inovatívnej distribuovanej architektúry pre spoľahlivý a bezpečný zber dát v reálnom čase prostredníctvom špecializovaných zberných bodov v sieti. Pri riešení problematiky je možnosť zapojiť sa do výskumných projektov v oblasti manažmentu krízových udalostí, alebo inteligentného riadenia dopravy.
Anotace anglicky: The research is focusing on the topic of large-scale collection of geographically mapped structured or semi-structured data from a large number of sensors. Collection of data occurs from mobile computing devices such as smart mobile phones, smart watches or single-board computers. Research can also tackle topics such as contextual real-time notification, semantic data modelling, continuous visualization of dynamically aggregated information or a design of a novel distributed architecture for credible and secure real-time data collection using specialized data aggregation points in the network. There is an opportunity to exploit the research results in projects in the domains of crisis management support or intelligent transportation control.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení na studijní program
Tabulka zobrazuje omezení na studijní program, obor, specializaci, který musí mít student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

ProgramZaměřeníSpecializace
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-AI aplikovaná informatika-- nezadáno -- -- nezadáno --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadáno -- -- nezadáno --