Oct 19, 2019   3:08 p.m. Kristián
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Paralelizácia počítačovej simulácie požiarov
Title of topic in English: Parallelization of computer simulation of fires
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: RNDr. Ján Glasa, CSc.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Pokrok počítačových systémov a informačných technológií umožnil vznik programových systémov schopných modelovať komplexné procesy súvisiace s požiarom. Takéto systémy už v súčasnosti dosahujú významnú mieru spoľahlivosti a vierohodnosti. Motiváciou výskumu je nedostatok poznatkov a skúseností s paralelizáciou výpočtu pri modelovaní požiarov v priestoroch väčších rozmerov. Výskum sa zameria na spôsoby paralelizácie, ktoré výpočet značne urýchľujú, ale ich vplyv na spoľahlivosť a presnosť nie je doposiaľ dostatočne preskúmaný. Očakávajú sa nové poznatky, ktoré budú aplikovateľné pri riešení praktických problémov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.
Annotation in English: Advances in computer systems and information technologies have allowed the development of program systems capable to model complex phenomena related to fire. Such systems achieve a significant level of reliability and credibility. However, there is a lack of knowledge and experience related to parallelization of modelling fires in large spaces which is real motivation for this research. The research is focused on ways of parallelization which accelerate the calculation, but their impact on reliability and accuracy has not been sufficiently resolved yet. New knowledge applicable to solving practical problems of fire safety are expected. Calculations will be realized on high performance computer cluster at the Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI4 Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)
D-AI Applied Informatics