16. 6. 2019  15:07 Blanka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Počítačové modelovanie prúdenia v diaľničnom tuneli v podmienkach požiaru
Názov témy anglicky: Computer modeling of flows in road tunnel in fire conditions
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: RNDr. Ján Glasa, CSc.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Cestné tunely patria k významným súčastiam medzinárodných dopravných systémov, preto sa otázkam požiarnej bezpečnosti tunelov venuje zvýšená pozornosť. Výskum sa zameria na problémy súvisiace s počítačovým modelovaním prúdení v diaľničnom tuneli pomocou programového systému FDS, ktorý umožňuje realisticky modelovať a vizualizovať prúdenia vyvolané požiarom a simulovať činnosť bezpečnostných systémov ochrany tunela. Súčasťou výskumu budú aj otázky súvisiace s paralelnou realizáciou simulácie na klastri počítačov. Výpočty sa budú realizovať na výkonnom klastri počítačov na ÚI SAV v Bratislave.
Anotácia anglicky: Road tunnels belong to important parts of international transport systems. Therefore, fire safety issues in tunnels must be considered seriously. Research will focus on problems related to computer modeling of flows in road tunnel using the FDS program system which allows to model realistically and visualize flows caused by fire and simulate reaction of safety systems of the tunnel. Problems related to paralel realization of simulation on computer cluster will be investigated. Simulations will be realized on high performance computer cluster at the Institute of Informatics, Slovak Academy of Sciences, Bratislava.
Ďalšie informácie: Konzultant-špecialista: Mgr. Peter Weisenpacher, PhD.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-AI4 aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI aplikovaná informatika-- nezadané -- -- nezadané --
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)-- nezadané -- -- nezadané --