Jun 24, 2019   1:25 p.m. Ján
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Metódy výpočtovej inteligencie pre riešenie komplexných problémov
Title of topic in English: Soft computing for complex solutions
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Giang Nguyen, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Giang Nguyen, PhD.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Téma práce je zameraná na výskum v oblasti soft computing-u tvoreného výpočtovo inteligentnými metódami na riešenie skutočných problémov kombináciou špičkových technológií, ku ktorým patria neurónové siete, strojové učenie, hlboké učenie, fuzzy logika a teória pravdepodobnosti. Rôzne metódy používané v aplikovanom soft computing-u si nekonkurujú, ale spolupracujú komplementárnym spôsobom. Soft computing sa zameriava aj na toleranciu voči nepresnosti, neurčitosti, čiastočnej pravde a aproximácii, aby sa dosiahla efektívnosť a nízke náklady na riešenie. Keďže dnešné dáta majú dynamicko-rastúci potenciál (Volume, Velocity,Variety, Veracity), širšia integrácia medzi inteligentnými soft computing-ovými metódami, metódami spracovania rozsiahlych dát s podporou vysokovýkonného počítania, pomáha čeliť výzvam v mnohých oblastiach. Všetky tieto pokročilé technológie nemusia byť vždy previazané resp. použité naraz, ale ich integrácia je žiadúca pre riešenie komplexných problémov.
Annotation in English: The thesis topic is focused on applied soft computing, which constructs computationally intelligent methods by combining edge technologies such as artificial neural networks, machine learning, deep learning, as well as optimization, fuzzy logic, and probabilistics to solve real problems. Various methods used in soft computing are neither independent of nor compete with one another, but rather, they work in a cooperative and complementary way. Soft computing aims to tolerance of imprecision, uncertainty, partial truth and approximation to achieve effectiveness and low solution cost. When today data has large-scale potencial with Volume, Velocity, Variety and Veracity characteristics, the wider collaboration between intelligent soft computing methods, large-scale data preprocessing and high-performance backgrounds is practical to face challenges in many areas. All of these advanced technologies do not have to be always coupled together, but the alliance is essential for complex solutions.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --