Jun 19, 2019   11:07 p.m. Alfréd
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Rozpoznávanie sentimentu v texte
Title of topic in English: Sentiment analysis in text
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Giang Nguyen, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Giang Nguyen, PhD.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Téma je zameraná na skúmanie metód analýzy sentimentu v textových zdrojoch. Ide o dolovanie názorov z textu, najčastejšie z hodnotení produktov, z príspevkov internetových diskusií alebo z diskusných príspevkov novinových článkov s cieľom získať marketingové informácie, resp. prehľad názorového spektra. V práci doktorand prinesie prehľad súčasného stavu vo svete, navrhne a overí vhodné metódy aplikovateľné na slovenský jazyk. Téma nie je obmedzená len na slovenčinu. Doktorand môže okrem slovenského jazyka skúmať metódy aj pre iné jazyky. Téma súvisí aj s problémami týkajúcimi sa odporúčacích systémov a modelovania používateľa. Téma integruje rôzne prístupy k riešeniu ako napr. spracovanie prirodzeného jazyka, hlboké učenie, či využitie distribuovaného a paralelného spracovania dát nástrojmi ako sú Hadoop alebo Spark.
Annotation in English: The thesis topic is focused on methods for sentiment analysis in text resources. It is an opinion mining, most often from product reviews, microblogs or from news articles in order to get marketing information, or overview of the opinion spectrum respectively. The thesis will continue from the state-of-the-art, it will design and validate appropriate methods applicable to Slovak language. However, the topic is not limited only to the Slovak language. In addition, the student may also explore methods suitable for other languages. The topic is closely related to areas such as recommendation, user-modelling, etc. offering a variety of approaches to be taken such as deep learning, natural language processing or parallel and distributed data processing such as Hadoop or Spark.
Further information: Konzultant: Ing. Štefan Dlugolinský, PhD.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --