Oct 20, 2019   9:16 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Vstupno-výstupné zariadenie expresívneho hlasového asistenta v slovenčine
Title of topic in English: An Expressive Voice Assistant input/output device in Slovak
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Milan Rusko, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Milan Rusko, PhD.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Výskum bude zameraný na rozpoznávanie emócií v reči a na syntézu emotívne zafarbenej reči. Robotická hlava FURHAT umožňuje premietaním animovaného obrazu na tienidlo v tvare ľudskej tváre vytvárať ilúziu hovoriacej ľudskej hlavy. Poskytuje možnosť využitia expresívnych výrazov tváre pre vyjadrenie emócií, ako aj vstupné a výstupné zvukové zariadenia. Študent na základe prehľadu o stave výskumu emócií v reči vo svete zadefinuje emócie, ktoré má byť asistent schopný predstavovať a s použitím hlavy FURHAT, ako aj rozpoznávača reči a expresívneho syntetizátora reči, vyvinutých na UI SAV, navrhne a vyvinie vstupno-výstupné zariadenie expresívneho hlasového asistenta v slovenčine.
Annotation in English: Research will focus on recognizing emotions in speech and on the synthesis of expressive speech.The FURHAT Robotic Head uses animated image on a human-face-like screen to create the illusion of a talking human head. It provides the ability to use expressive facial expressions as well asi t is equipped with input and output audio devices. The student will give an overview of the state of the art in expressive speech research. He will define the emotions that an assistant should be able to represent and, using the FURHAT head, as well as speech speech synthesizer and recognizer developed on UI SAV, he will create an I/O for the expressive speech assistant in Slovak.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-AI Applied Informatics
D-AIxA Applied Informatics (study in English)
D-AI4 Applied Informatics
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)