12. 11. 2019  13:55 Svätopluk
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Optimalizačné metódy inšpirované prírodou
Název tématu anglicky: Bio-inspired optimization methods
Stav tématu: schváleno (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantující pracoviště: Fakulta informatiky a informačných technológií
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Externí vzdělávací instituce: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotace: Bio-inšpirované metódy patria do veľkej a rôznorodej skupiny algoritmov, ktoré sa často používajú v praxi na riešenie komplexných optimalizačných problémov. Téma je zameraná na výskum a vývoj algoritmov inšpirovaných prírodou pre riešenie jedno-parametrickej optimalizácie s viacerými rozhodovacími premennými, viac-parametrickej optimalizácie a na modelovanie takýchto optimalizačných problémov. Takéto problémy sa vyskytujú v mnohých oblastiach vedy, techniky, ekonomiky a logistiky. Optimálne riešenie musí byť nájdené kompromisne medzi dvomi alebo viacerými protichodnými cieľmi optimalizácie. Pri práci sa budú využívať najmä nasledujúce metódy a algoritmy: evolučné algoritmy, optimalizácia pomocou časticových rojov, mravčí algoritmus a strojové učenie.
Anotace anglicky: Bio-inspired methods belong to a huge and diverse set of algorithms that are often used in practice to solve complex optimization problems when a problem-specific algorithm cannot be efficiently used. The topic is focused on the research and development of nature-inspired algorithms for solving one-parameter optimization with multiple decision variables and on the development of algorithms for multivariable optimization and modeling of such optimization problems. Such problems occur in many areas of science, technology, economics and logistics. The optimal solution must be found in compromise between two or more conflicting optimization goals. The following methods and algorithms will be used: Evolutionary algorithms, particle swarm optimization, ant colony algorithm and machine learning.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-AI aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)