16. 11. 2019  0:11 Agnesa
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta informatiky a informačných technológií


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Optimalizačné metódy inšpirované prírodou
Názov témy anglicky: Bio-inspired optimization methods
Stav témy: schválené (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Fakulta: Fakulta informatiky a informačných technológií
Garantujúce pracovisko: Fakulta informatiky a informačných technológií
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Externá vzdelávacia inštitúcia: Ústav informatiky Slovenskej akadémie vied
Anotácia: Bio-inšpirované metódy patria do veľkej a rôznorodej skupiny algoritmov, ktoré sa často používajú v praxi na riešenie komplexných optimalizačných problémov. Téma je zameraná na výskum a vývoj algoritmov inšpirovaných prírodou pre riešenie jedno-parametrickej optimalizácie s viacerými rozhodovacími premennými, viac-parametrickej optimalizácie a na modelovanie takýchto optimalizačných problémov. Takéto problémy sa vyskytujú v mnohých oblastiach vedy, techniky, ekonomiky a logistiky. Optimálne riešenie musí byť nájdené kompromisne medzi dvomi alebo viacerými protichodnými cieľmi optimalizácie. Pri práci sa budú využívať najmä nasledujúce metódy a algoritmy: evolučné algoritmy, optimalizácia pomocou časticových rojov, mravčí algoritmus a strojové učenie.
Anotácia anglicky: Bio-inspired methods belong to a huge and diverse set of algorithms that are often used in practice to solve complex optimization problems when a problem-specific algorithm cannot be efficiently used. The topic is focused on the research and development of nature-inspired algorithms for solving one-parameter optimization with multiple decision variables and on the development of algorithms for multivariable optimization and modeling of such optimization problems. Such problems occur in many areas of science, technology, economics and logistics. The optimal solution must be found in compromise between two or more conflicting optimization goals. The following methods and algorithms will be used: Evolutionary algorithms, particle swarm optimization, ant colony algorithm and machine learning.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-AI aplikovaná informatika
D-AIxA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)
D-AI4 aplikovaná informatika
D-AI4xA aplikovaná informatika (v anglickom jazyku)