May 27, 2019   6:04 a.m. Iveta
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Informatics and Information Technologies


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Inteligentné prostredia a IoT
Title of topic in English: Inteligen environmnets and IoT
State of topic: approved (prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Ivana Budinská, PhD.
Faculty: Faculty of Informatics and Information Technologies
Supervising department: Faculty of Informatics and Information Technologies
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Ivana Budinská, PhD.
External educational institution: Institute of Informatics of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Koncepcia inteligentných prostredí ponúka víziu spoločnosti s efektívnou znalostnou podporou služieb pre rôzne oblasti života. Inteligentné a intuitívne rozhrania obsiahnuté v okolitých objektoch a integrované v tzv. inteligentom prostredí sú schopné interagovať s agentami (ľudia, zariadenia, roboty, atď.) v prostredí s cieľom podporovať ich aktivity znalosťami získanými z prostredia. Inteligentné prostredie na druhej strane je ovplyvnené aktivitami agentov v prostredí a vzniká synergia medzi užívateľmi/agentami a prostredím. Téma je zameraná na identifikáciu smart prvkov (zariadení, spotrebičov) na základe ich správania sa a interakcií s inými smart prvkami v IoT. Analýza zaznamenaných vzorov správania sa jednotlivých komponentov bude východiskom pre tvorbu predpovedných modelov (predpoveď poruchy, opotrebovania, bezpečnostného rizika). Pri riešení sa budú využívať metódy umelej inteligencie.
Annotation in English: Intelligent environment concept propose a vision of a society with effective knowlege supported services for various real-world applications. Intelligent and intuitive interfaces of many smart objects, integrated within intelligent environment, interact with agents (humans, other devices, robots, etc.) in order to support their activities by information from the environment. On the other hand, intelligent environment is influenced by agents creating synergies between users and environment. The topic is focussed on identification of smart elements (devices, appliances) based on their behavior and interactions with other elements in the system. Analysis of the observed behavioral patterns of individual components will be the basis for creating predictive models (failures and deteriorations prediction, safety risks prediction, etc.). Artificial intelligence methods will be applied for the analysis of data, information and knowledge.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-AI Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AIxA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --
D-AI4 Applied Informatics -- not entered -- -- not entered --
D-AI4xA Applied Informatics (study in English)-- not entered -- -- not entered --