15. 10. 2019  6:33 Terézia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Skúmanie deformačného procesu v koreni triesky
Názov témy anglicky: Examining the deformation process at the root of the chips
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na deformačné procesy v koreni triesky. Budú skúmané možnosti získavania koreňa triesky. Následne budú navrhnuté rezné podmienky pre získanie koreňa triesky. Rezné podmienky budú navrhnuté pre vysokorýchlostné obrábanie. Bude vyhotovený plán experimentov. Bude realizovaná počítačová simulácia deformačného procesu v koreni triesky. Experimenty budú vyhodnotené a budú stanovené závery.
Anotácia anglicky: Dissertation work is focused on the deformation processes at the root of chips. We will research the possibility of obtaining the root of the chips. Next, cutting conditions will be proposed to obtain the root of the chips. Cutting conditions will be designed for high-speed machining. A plan of experiments will be prepared. A computer simulation of the deformation process at the root of the chips will be realized. Experiments will be evaluated and conclusions will be set.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály