24. 8. 2019  23:13 Bartolomej
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Skúmanie trvanlivosti rezných nástrojov
Názov témy anglicky: Examining the durability of cutting tools
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Peter Pokorný, PhD.
Anotácia: Dizertačná práca je zameraná na Zvyšovanie trnavlivosti rezných nástrojov. Budú skúmané rôzne procesy úpravy povrchov (povlakovanie, naprašovanie, iónová implantácia...). Na základe toho budú vybrané vzorky rezných nástrojov (prípadne rezných doštičiek). Vzorky budú povrchovo upravené. Budeme skúmať tribologické vlastnosti povrchových vrstiev. Bude skúmaná trvanlivosť jednotlivých vzoriek. Výsledkom práce bude vyhodnotenie vhodnosti jednotlivých povrchových vrstiev pre rôzne rezné nástroje. Bude vyhodnotená trvanlivosť rezných nástrojov. Projekty: APVV-16-0057, VEGA 1/0097/17, VEGA 1/0747/19
Anotácia anglicky: The dissertation is aimed at increasing the durability of cutting tools. Various surface treatment processes (coating, sputtering, ion implantation ...) will be examined. On this basis, samples of cutting tools (or cutting inserts) will be selected. Samples will be surface-treated. We will examine the tribological properties of the surface layers. The durability of individual samples will be examined. The result will be an evaluation of the suitability of individual surface layers for different cutting tools. The durability of cutting tools will be evaluated. projects: APVV-16-0057, VEGA 1/0097/17, VEGA 1/0747/19Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-STAM strojárske technológie a materiály-- nezadané -- -- nezadané --