18. 10. 2019  23:58 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Big Data - nová výzva pre podnikovú logistiku
Názov témy anglicky: Big Data – New Challenge for Business Logistics
Stav témy: schválené (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Helena Makyšová, PhD.
Anotácia: Big Data a podniková logistika do seba dokonale zapadajú. Priemyselné spoločnosti dnes riadia obrovské toky tovarov, čím vytvárajú značné množstvo dát. Každý deň sú zaznamenávané špecifické údaje o tisíckach dodávok, vrátane miesta určenia, rozmerov, hmotnosti a informácií o obsahu. Tieto dáta tak vytvárajú obrovský potenciál pre nové podnikateľské správanie a rozhodovanie.
Anotácia anglicky: Big Data and business logistics fits together spotlessly. Today, industrial companies manage huge flows of goods and they make a substantial number of data. There are log a specific data about thousands of deliveries including a place of delivery, a size, a weight and some information about the contend, every day. This data make a great potential for new entrepreneurial behaviour and decision.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo