Oct 23, 2019   9:41 a.m. Alojza
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Materials Science and Technology in Trnava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Metodika virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzky
Title of topic in English: Methodology for Virtual Commissioning of production systems
State of topic: approved (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Faculty: Faculty of Materials Science and Technology in Trnava
Supervising department: Institute of Production Technologies - MTF
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Annotation: Virtuálne uvedenie do prevádzky je základným nástrojom digitálneho predvýrobného projektovania automatizovaných výrobných systémov. Táto technológia umožňuje validovať a optimalizovať virtuálny model výrobného systému s automatizačným návrhom ešte pred samotnou fázou realizácie. Na základe digitálneho dvojčaťa výrobného systému môže byť paralelne vykonaný návrh mechanickej konštrukcie a automatizácie. Simulácie a testy odhaľujú chyby v počiatočnom štádiu s tým výsledkom, že skutočné uvedenie do prevádzky na mieste zákazníka sa vykonáva rýchlejšie a s menším rizikom. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť komplexnú metodiku virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzky a verifikovať v prostredí Tecnomatix Process Simulate.
Annotation in English: Virtual commissioning is a basic tool for digital pre-production design of automated production systems. This technology enables you to validate and optimize the virtual model of a production system with automation design even before the actual implementation phase. Design of mechanical construction and automation can be done in parallel based on the digital twin of the production system. Simulations and tests reveal errors at an early stage, with the result that actual commissioning at the customer's site is done faster and with less risk. The aim of the dissertation is to design a comprehensive methodology for the Virtual Commissioning of production systems and to verify it in the Tecnomatix Process Simulate environment.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-VZAS Production Devices and Systems