20. 10. 2020  3:03 Vendelín
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Metodika virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzky
Názov témy anglicky:
Methodology for Virtual Commissioning of production systems
Stav témy:
schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc., Dr.h.c. prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov:
1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Virtuálne uvedenie do prevádzky je základným nástrojom digitálneho predvýrobného projektovania automatizovaných výrobných systémov. Táto technológia umožňuje validovať a optimalizovať virtuálny model výrobného systému s automatizačným návrhom ešte pred samotnou fázou realizácie. Na základe digitálneho dvojčaťa výrobného systému môže byť paralelne vykonaný návrh mechanickej konštrukcie a automatizácie. Simulácie a testy odhaľujú chyby v počiatočnom štádiu s tým výsledkom, že skutočné uvedenie do prevádzky na mieste zákazníka sa vykonáva rýchlejšie a s menším rizikom. Cieľom dizertačnej práce je navrhnúť komplexnú metodiku virtuálneho uvedenia výrobných systémov do prevádzky a verifikovať v prostredí Tecnomatix Process Simulate.
Anotácia anglicky:
Virtual commissioning is a basic tool for digital pre-production design of automated production systems. This technology enables you to validate and optimize the virtual model of a production system with automation design even before the actual implementation phase. Design of mechanical construction and automation can be done in parallel based on the digital twin of the production system. Simulations and tests reveal errors at an early stage, with the result that actual commissioning at the customer's site is done faster and with less risk. The aim of the dissertation is to design a comprehensive methodology for the Virtual Commissioning of production systems and to verify it in the Tecnomatix Process Simulate environment.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VZAS výrobné zariadenia a systémy