14. 10. 2019  16:10 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Metodika tvorby simulácií vo výrobných systémoch pomocou zobrazovania vo virtuálnej a rozšírenej realite
Názov témy anglicky: Methodology for creating simulations in production systems using in virtual and augmented reality
Stav témy: schválené (prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Katedra výrobných zariadení a systémov - UVTE MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof.h.c. prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.
Anotácia: Jednou z možnosti využitia a skrátenia predvýrobnej fázy so zameraním na výrobné systémy je využitie novodobých technológií a vizualizačných nástrojov v podobe zobrazovania simulácií pomocou virtuálnej, prípadne rozšírenej reality. Takéto využitie dostupných zobrazovacích nástrojov súčasnosti v konečnom dôsledku umožňuje šetriť čas, finančné prostriedky, ako aj eliminovať prípadné kolízne stavy. Využitím zobrazovacích metód v prostredí virtuálnej a rozšírenej reality je možné dosiahnuť a získať množstvo relevantných informácií ešte v predvýrobnej etape a eliminovať tým množstvo prípadných problémov, ktoré sa bežne vyskytovali až vo fáze testovania výroby respektíve pri zavádzaní nových výrobný zariadení, výrobných systém, robotických pracovísk a podobne.
Anotácia anglicky: One of the possibilities of using and shortening the pre-production phase with focus on production systems is the use of modern technologies and visualization tools in the form of simulation visualization using virtual or augmented reality. Taking advantage of today's available imaging tools ultimately makes it possible to save time, money, and eliminate potential collisions. By using imaging methods in the virtual and augmented reality environment, it is possible to achieve and obtain a large amount of relevant information in the pre-production stage, eliminating the number of possible problems that were typically encountered in the production testing phase, respectively, when introducing new production devices, manufacturing systems, robotic workplaces, and similarly.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-VZAS výrobné zariadenia a systémy