May 26, 2019   4:59 a.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Prezentácia kamenných článkov a plastík historických fasád
Title of topic in English: Presentation of stone articles and sculptures of historic facades
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Annotation: Organickou súčasťou riešenia fasád historickej architektúry v celom doterajšom vývoji sú rôznorodé kamenné články. Pri obnove historických fasád vystupuje ako dôležitá súčasť práve otázka obnovy a prezentácie týchto prvkov. Mnohé nesú viaceré hodnotové vrstvy úprav, viaceré boli transformované, alebo tvorili súčasť staršej etapy a je otázka ich pôsobenia v novom kontexte. Práca bude reflektovať tému na pozadí otázok metodiky obnovy, vývoja teórie pamiatkovej obnovy i reštaurátorskej praxe.
Annotation in English: Various stone elements and sculptures are an organic part of facades of historical architecture in the all its development.The restoration and presentation of these elements is an important part of the reconstruction of historical facades. Many of them carry multiple value layer edits, many have been transformed or formed part of an earlier stage, and it is a matter of their action in a new context.The work will reflect the theme of the questions of the methodology of renewal, the development of the theory of monumental restoration and restoration practice.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-Aext Architecture-- not entered -- -- not entered --