15. 9. 2019  18:45 Jolana, deň pracovného voľna - Sedembolestná Panna Mária
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Prezentácia kamenných článkov a plastík historických fasád
Názov témy anglicky: Presentation of stone articles and sculptures of historic facades
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Anotácia: Organickou súčasťou riešenia fasád historickej architektúry v celom doterajšom vývoji sú rôznorodé kamenné články. Pri obnove historických fasád vystupuje ako dôležitá súčasť práve otázka obnovy a prezentácie týchto prvkov. Mnohé nesú viaceré hodnotové vrstvy úprav, viaceré boli transformované, alebo tvorili súčasť staršej etapy a je otázka ich pôsobenia v novom kontexte. Práca bude reflektovať tému na pozadí otázok metodiky obnovy, vývoja teórie pamiatkovej obnovy i reštaurátorskej praxe.
Anotácia anglicky: Various stone elements and sculptures are an organic part of facades of historical architecture in the all its development.The restoration and presentation of these elements is an important part of the reconstruction of historical facades. Many of them carry multiple value layer edits, many have been transformed or formed part of an earlier stage, and it is a matter of their action in a new context.The work will reflect the theme of the questions of the methodology of renewal, the development of the theory of monumental restoration and restoration practice.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-Aext architektúra-- nezadané -- -- nezadané --