17. 9. 2019  11:07 Olympia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Eszterházyovci ako určovatelia trendov v architektúre.
Názov témy anglicky: Eszterházy´s as trendsetters in architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Anotácia: Jednotliví šľachtici i šľachtické rody boli nielen stavebníkmi, fundátormi a mecénmi architektonických diel, ale často podmienili konkretizáciu riešenia zadávaných architektúr. Práca bude sledovať vplyv šľachtickej rodiny Eszterházyovcov v procese nimi iniciovaných historických architektúr, hlavne vo vzťahu k uplatneniu konkrétnych dobových trendov. Tému je možné špecifikovať na obdobie 18 alebo 19 storočia.
Anotácia anglicky: Individual noblemen and noble families were not only the builders, founders and architects of the architectural works, but they often conditioned the realization of the architectures.The work will examine the influence of the Esterházy family of aristocrats in the process of historical architectures initiated by them, especially in relation to the application of specific period trends. The theme can be specified for the 18th or 19th centuries.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-Aext architektúra-- nezadané -- -- nezadané --