25. 5. 2020  4:51 Urban
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základné údaje

Typ práce:
Dizertačná práca
Názov témy: Adaptívne verejné osvetlenie
Názov témy anglicky:
Adaptive Road Lighting
Stav témy: schválené (prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD., prof. Ing. František Janíček, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce:
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantujúce pracovisko: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky - FEI
Max. počet študentov:1
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Anotácia:
Súčasné trendy vo verejnom osvetlení sa upriamujú na vývoj sofistikovaných systémov riadenia osvetlenia pre tzv. inteligentné mestá, kde osvetlenie tvorí dôležitú integrálnu zložku ich infraštruktúry a poskytovaných služieb. Trhová ponuka však ešte nevytvára dostatočné nástroje na uspokojovanie zrakových potrieb užívateľov a opiera sa najmä o laické predstavy o inteligentnom osvetlení. Medzinárodná komisia pre osvetlenie CIE identifikovala potrebu vytvárania nových poznatkov v tejto oblasti a adaptívne, dynamické a inteligentné osvetlenie patrí medzi nosné témy výskumnej stratégie CIE. Cieľom dizertačnej práce bude definovanie rámcovej schémy adaptívneho riadenia verejného osvetlenia pre rôzne skupiny a vzorky užívateľov a ostatných dotknutých subjektov (dopady osvetlenia na obyvateľov, astronomické pozorovania, nočné prostredie). Budú definované zrakové potreby rôznych skupín a vzoriek užívateľov (vodiči, chodci, cyklisti, deti, seniori), budú špecifikované požiadavky na vstupné informácie pre riadenie osvetlenia (intenzita premávky, prítomnosť a smer pohybu užívateľov, klimatické a poveternostné podmienky, práca na ceste, dopravná nehoda atď.) a výstupné riadiace informácie pre pole svietidiel a pre interoperabilitu so súvisiacimi a nadriadenými systémami inteligentného mesta. Kľúčovým predmetom riešenia bude skĺbenie rôznych požiadaviek na vytvorenie optimalizovaných riadiacich schém osvetlenia. Dizertačná práca bude príspevkom k práci pripravovanej technickej komisie CIE a nájde uplatnenie aj pri príprave nových medzinárodných techických noriem v ISO/TC 274.
Anotácia anglicky: Current trends in public lighing are aimed at development of sophisticated lighting control systems for i.e. smart cities where lighting represents important and integral component of their infrastructure and services provided. The markeplace does not create appropriate tools for satisfaction of visual needs of the users yet and leans on improper imagination on smart lighting. International Commission on Illumination CIE identified the necessity to create new knowledge base in the field and adaptive, dynamic and intelligent lighting belongs to one of the highest priority topics of the CIE Research Strategy. Objectives of the dissertation thesis comprise definition of the framework scheme of adaptive road lighting control for different groups and patterns of users and other affected parties (impacts of artificial lighting to inhabitants, astronomic observations, night time environment). Visual needs of different user groups and user patterns (drivers, pedestrians, cyclists, children, elderly) will be defined, together with specification of the requirements on input information for lighting control (traffic density, presence and motion of users, climatic and weather conditions, work on road, traffic accident etc.) and output control information forwarded to the field of luminaires and for interoperability with relevant and/or superior systems of the smart city. Key objective of the thesis is to harmonize different requirements in order to optimize the lighting control profiles. Results of the thesis will contribute to work of the CIE Technical Committee (in preparation) and will be also used for preparation of new international technical standards in ISO/TC 274.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ENE elektroenergetika