21. 11. 2019  16:38 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta elektrotechniky a informatiky


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Energetická hospodárnosť osvetlenia v budovách na bývanie
Název tématu anglicky: Energy Performance of Lighting in Buildings for Living
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. František Janíček, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Fakulta: Fakulta elektrotechniky a informatiky
Garantující pracoviště: Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD.
Anotace: Na osvetlenie domácností sú v súčasnosti k dispozícii prepracované technické návody, avšak chýba štandardizovaná európska či medzinárodná metodika vrátane konkrétnych požiadaviek na fotometrické parametre osvetlenia. K výnimkám patrí naša pôvodná národná norma STN 36 0452, aj na základe ktorej sa v súčasnosti pripravujú európske normy skupiny EN 15193. Tie sú zamerané na energetickú hospodárnosť budov a v oblasti osvetlenia slúžia na energetickú certifikáciu budov. Hoci predmetom certifikácie sú aj bytové a rodinné domy, doterajšia verzia normy príslušné ustanovenia neobsahovala z dôvodu nedostatočného výskumu v tejto oblasti a pre uvedenú kategóriu budov sa osvetlenie pri certifikácii nehodnotí. Nové vydanie európskych noriem už má požiadavky obsahovať a keďže osvetlenie domácností v iných normách nie je spracované, má byť čiastočne predmetom normy pre hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia. Okrem spracovania normy v CEN sa pripravuje aj medzinárodný dokument v Mediznárodnej komisii pre osvetlenie CIE. Po vydaní európskej normy sa u nás bude riešiť jej implementácia do STN a súčasne bude potrebné aktualizovať normu pre osvetlenie domácností STN 36 0452. Za týmto účelom už bola u nás založená pracovná skupina. Cieľom dizertačnej práce bude vyriešiť čiastkové problémy k téme energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách na bývanie a prispieť tým k normotvorbe na medzinárodnej aj národnej úrovni. Témy budú zahŕňať prieskum stavu osvetlenia domácností nielen na Slovensku, určenie hodnôt činiteľa absencie v jednotlivých miestnostiach, stanovenie požiadaviek na kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia, určenie smerných hodnôt inštalovaného príkonu a vypracovanie metodiky na výpočet číselného ukazovateľa LENI.
Anotace anglicky: For home lighting there are many well-prepared technical guidelines available today. However, there is lack of standardized European or international methodology including particular requirements to photometric parameters of illumination. The original national standard STN 36 0452 is an exemption and based on it amongst others, a couple of European standards EN 15193 are being prepared. These standards are intended for energy performance of buildings and in the field of lighing they are used for energy certification of buildings. Although residential buildings are the subject of energy certification, previous version of the standard did not contain any requirements to home lighting due to lack of sufficient research results in this field and, therefore, lighting in homes is not included in the certification. New edition of European standards should already contain the corresponding requirements and because for home lighting there is no other standard, photometric requirements should be partially incorporated within the standard for energy performance of lighting in buildings. Besides activities in CEN, a similar international document is under preparation also in the International Commission in Illumination CIE. After edition of the European standards, their implementation to the system of national standards STN has to be resolved and the same time the standard on home lighting STN 36 0452 will need an update. For this reason a national workgroup has been already established. The PhD. thesis work aims to resolve particular problems of the energy performance of lighting in residential buildings and thus to contribute to the creation of standards on international and national level. Topics of the thesis will comprise investigation of the status of home lighting not only in Slovakia, determination of the absence factor values in individual rooms, setting up requirements to qualitative and quantitative parameters of illumination, determination of benchmark values of installed power and ellaboration of methodology for calculation of the numerical indicator LENI.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-ENE elektroenergetika