Aug 23, 2019   1:08 p.m. Filip
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: „VIRTUÁLNA GALÉRIA“ – podporný nástroj prezentácie kultúrneho dedičstva v oblasti interiérovej architektúry na Slovensku
Title of topic in English: "VIRTUAL GALLERY" - Supporting tool of Cultural Heritage Presentation in the Field of Interior Design in Slovakia.
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Predmetom DP je problematika sofistikovaných prezentačných nástrojov optimálne využiteľných v oblasti interiérovej architektúry. Parciálnou súčasťou výskumu bude vyselektovanie významných diel slovenskej interiérovej architektúry realizovaných v druhej polovici 20. stor., charakterizovanie špecifických znakov interiérov tohto obdobia z hľadiska výrazových charakteristík, ako i tvorivých prístupov vybraných autorov. Výsledkom práce bude teoretický elaborát a praktický výstup v podobe transformácie vybraných interiérov do virtuálneho prostredia na základe optimalizovaného použitia zvolenej metódy, resp. technológie mediálneho zobrazenia. Takto sprítomnené interiéry minulosti budú interpretáciou sofistikovaných možnosti vzájomného prepájania interiérovej architektúry a inovatívnych technológií a zároveň inšpiratívnym „príspevkom“ v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Annotation in English: Sophisticated media presentation tools that are optimally applicable in the field of interior architecture are major subjects of interest of dissertation work. Selection and research of important interior design works implemented in Slovakia during the second half of the 20th century are important part of the intended research. Describing of specific interiors features of this period related to expressional characteristics and creative approaches of individual authors is crucial part of the research work as well as. The results comprise theoretical work, digitizing of the selected interiors and their final transformation into the virtual environment based on the optimized use of the chosen technology of visual interpretation. The interior presented will be an exemplary demonstration of sophisticated possibilities of mutual connectedness/ merging interior architecture and innovative technologies as well as a specific rendition of cultural heritage in the sphere of interior design.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --