16. 9. 2019  22:09 Ľudomila, Ľudmila
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: „VIRTUÁLNA GALÉRIA“ – podporný nástroj prezentácie kultúrneho dedičstva v oblasti interiérovej architektúry na Slovensku
Názov témy anglicky: "VIRTUAL GALLERY" - Supporting tool of Cultural Heritage Presentation in the Field of Interior Design in Slovakia.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotácia: Predmetom DP je problematika sofistikovaných prezentačných nástrojov optimálne využiteľných v oblasti interiérovej architektúry. Parciálnou súčasťou výskumu bude vyselektovanie významných diel slovenskej interiérovej architektúry realizovaných v druhej polovici 20. stor., charakterizovanie špecifických znakov interiérov tohto obdobia z hľadiska výrazových charakteristík, ako i tvorivých prístupov vybraných autorov. Výsledkom práce bude teoretický elaborát a praktický výstup v podobe transformácie vybraných interiérov do virtuálneho prostredia na základe optimalizovaného použitia zvolenej metódy, resp. technológie mediálneho zobrazenia. Takto sprítomnené interiéry minulosti budú interpretáciou sofistikovaných možnosti vzájomného prepájania interiérovej architektúry a inovatívnych technológií a zároveň inšpiratívnym „príspevkom“ v oblasti prezentácie kultúrneho dedičstva na Slovensku.
Anotácia anglicky: Sophisticated media presentation tools that are optimally applicable in the field of interior architecture are major subjects of interest of dissertation work. Selection and research of important interior design works implemented in Slovakia during the second half of the 20th century are important part of the intended research. Describing of specific interiors features of this period related to expressional characteristics and creative approaches of individual authors is crucial part of the research work as well as. The results comprise theoretical work, digitizing of the selected interiors and their final transformation into the virtual environment based on the optimized use of the chosen technology of visual interpretation. The interior presented will be an exemplary demonstration of sophisticated possibilities of mutual connectedness/ merging interior architecture and innovative technologies as well as a specific rendition of cultural heritage in the sphere of interior design.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --