21. 11. 2019  10:04 Elvíra
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: „VIRTUÁLNA GALÉRIA “ – podporný prezentačný nástroj v oblasti interiérového dizajnu.
Název tématu anglicky: "VIRTUAL GALLERY" - Supporting Media Tools in the Field of Interior Design.
Stav tématu: schváleno (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav interiéru a výstavníctva (FA)
Max. počet studentů: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotace: Predmetom dizertačnej práce je mapovanie, definovanie a charakterizovanie sofistikovaných prezentačných nástrojov optimálne využiteľných v oblasti interiérového dizajnu. Parciálnou súčasťou výskumnej problematiky bude vyselektovanie významných diel slovenskej interiérovej architektúry z 2. polovici 20. stor., charakterizovanie špecifických znakov interiérov tohto obdobia, ako i tvorivých prístupov jednotlivých autorov. V rámci aplikačnej časti sa predpokladá digitalizácia vybraných interiérov a interiérových prvkov a ich transformácia do virtuálneho prostredia na základe vlastného výberu optimálnej metódy/technológie virtuálneho zobrazenia. Výsledkom DP bude teoretický elaborát a virtuálne modely. Interpretované dizajnérske diela budú predstavovať modelové ukážky inovatívnych možností vzájomného prelínania interiérovej architektúry a moderných technológií.
Anotace anglicky: Mapping, defining and characteristics of forms of sophisticated media presentation that are optimally applicable in the field of interior architecture are major subjects of interest of dissertation work. Selection and research of important interior design works implemented in Slovakia during the second half of the 20th century are important part of the intended research. Characteristics of specific interiors features of this period and creative approaches of individual authors are significant parts of the research as well as. Application part comprises digitizing the selected interiors and interior elements and their final transformation into the virtual environment based on the use of the individually chosen method/ technology of media interpretation. Theoretical work and virtual models are final results of dissertation work. The interpreted design works will finally represent sophisticated possibilities of mutual merging interior design and innovative technologies.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-DIZN dizajn