Oct 21, 2019   9:32 a.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: „VIRTUÁLNA GALÉRIA “ – podporný prezentačný nástroj v oblasti interiérového dizajnu.
Title of topic in English: "VIRTUAL GALLERY" - Supporting Media Tools in the Field of Interior Design.
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Predmetom dizertačnej práce je mapovanie, definovanie a charakterizovanie sofistikovaných prezentačných nástrojov optimálne využiteľných v oblasti interiérového dizajnu. Parciálnou súčasťou výskumnej problematiky bude vyselektovanie významných diel slovenskej interiérovej architektúry z 2. polovici 20. stor., charakterizovanie špecifických znakov interiérov tohto obdobia, ako i tvorivých prístupov jednotlivých autorov. V rámci aplikačnej časti sa predpokladá digitalizácia vybraných interiérov a interiérových prvkov a ich transformácia do virtuálneho prostredia na základe vlastného výberu optimálnej metódy/technológie virtuálneho zobrazenia. Výsledkom DP bude teoretický elaborát a virtuálne modely. Interpretované dizajnérske diela budú predstavovať modelové ukážky inovatívnych možností vzájomného prelínania interiérovej architektúry a moderných technológií.
Annotation in English: Mapping, defining and characteristics of forms of sophisticated media presentation that are optimally applicable in the field of interior architecture are major subjects of interest of dissertation work. Selection and research of important interior design works implemented in Slovakia during the second half of the 20th century are important part of the intended research. Characteristics of specific interiors features of this period and creative approaches of individual authors are significant parts of the research as well as. Application part comprises digitizing the selected interiors and interior elements and their final transformation into the virtual environment based on the use of the individually chosen method/ technology of media interpretation. Theoretical work and virtual models are final results of dissertation work. The interpreted design works will finally represent sophisticated possibilities of mutual merging interior design and innovative technologies.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-DIZN Design