30. 9. 2020  16:35 Jarolím
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry a dizajnu


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy:
„VIRTUÁLNA GALÉRIA “ – podporný prezentačný nástroj v oblasti interiérového dizajnu.
Názov témy anglicky:
"VIRTUAL GALLERY" - Supporting Media Tools in the Field of Interior Design.
Stav témy:
schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta:
Fakulta architektúry a dizajnu
Garantujúce pracovisko:
Ústav interiéru a výstavníctva - FAD
Max. počet študentov:
2
Akademický rok:
2019/2020
Navrhol:
Anotácia:
Predmetom dizertačnej práce je mapovanie, definovanie a charakterizovanie sofistikovaných prezentačných nástrojov optimálne využiteľných v oblasti interiérového dizajnu. Parciálnou súčasťou výskumnej problematiky bude vyselektovanie významných diel slovenskej interiérovej architektúry z 2. polovici 20. stor., charakterizovanie špecifických znakov interiérov tohto obdobia, ako i tvorivých prístupov jednotlivých autorov. V rámci aplikačnej časti sa predpokladá digitalizácia vybraných interiérov a interiérových prvkov a ich transformácia do virtuálneho prostredia na základe vlastného výberu optimálnej metódy/technológie virtuálneho zobrazenia. Výsledkom DP bude teoretický elaborát a virtuálne modely. Interpretované dizajnérske diela budú predstavovať modelové ukážky inovatívnych možností vzájomného prelínania interiérovej architektúry a moderných technológií.
Anotácia anglicky:
Mapping, defining and characteristics of forms of sophisticated media presentation that are optimally applicable in the field of interior architecture are major subjects of interest of dissertation work. Selection and research of important interior design works implemented in Slovakia during the second half of the 20th century are important part of the intended research. Characteristics of specific interiors features of this period and creative approaches of individual authors are significant parts of the research as well as. Application part comprises digitizing the selected interiors and interior elements and their final transformation into the virtual environment based on the use of the individually chosen method/ technology of media interpretation. Theoretical work and virtual models are final results of dissertation work. The interpreted design works will finally represent sophisticated possibilities of mutual merging interior design and innovative technologies.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-DIZN dizajn