Aug 19, 2019   8:37 p.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - Institute of Interior and Exhibition Design (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: KREATÍVNE INTERIÉROVÉ DIELO ako produkt inteligentných technológií
Title of topic in English: CREATIVE INTERIOR OBJECT as result of Innovative Technologies
State of topic: approved (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Predmetom práce bude skúmanie vplyvov sofistikovaných technológií na finálne úžitkové, ergonomické a výtvarné kvality zariaďovacích prvkov interiéru. Ťažiskom skúmania budú kvalitatívne nové prístupy v dizajnérskej tvorbe premosťujúce doterajšie stereotypy a paradigmy navrhovania a ich dopad na dispozično-priestorové vzťahy, ako i samotných užívateľov interiérových priestorov. Pozornosť bude prioritne orientovaná na „inteligentné“ artefakty reagujúce na požiadavky variability, multifunkčnosti a univerzálnosti, prvky poskytujúce vyšší užívateľský komfort a špecifický výtvarný prejav. Výsledkom DP bude teoretický elaborát podporený praktickým výstupom v podobe modelového riešenia alternatívne prototypu autorského návrhu „inteligentného“ zariaďovacieho predmetu.
Annotation in English: The subject of interest of dissertation work is investigation into influences of sophisticated technologies over the final utility, ergonomic and artistic quality of interior furnishing elements. Qualitatively new approaches to design work, that bridge existing stereotypes and design paradigms and their impact on disposition-spatial relationships in interior spaces as well as users themselves, are the focal topics of research. The major attention is addressed to "smart" furnishing that respond to demands of variability, versatility and universality, provide qualitatively superior user comfort and has specific artistic expression. The final result comprises theoretical work and practical output in form of a digital model alternative prototype of the designed "intelligent" interior design object.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-DIZN Design-- not entered -- -- not entered --