23. 9. 2019  8:49 Zdenka
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: KREATÍVNE INTERIÉROVÉ DIELO ako produkt inteligentných technológií
Názov témy anglicky: CREATIVE INTERIOR OBJECT as result of Innovative Technologies
Stav témy: schválené (prof. akad. soch. Peter Paliatka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotácia: Predmetom práce bude skúmanie vplyvov sofistikovaných technológií na finálne úžitkové, ergonomické a výtvarné kvality zariaďovacích prvkov interiéru. Ťažiskom skúmania budú kvalitatívne nové prístupy v dizajnérskej tvorbe premosťujúce doterajšie stereotypy a paradigmy navrhovania a ich dopad na dispozično-priestorové vzťahy, ako i samotných užívateľov interiérových priestorov. Pozornosť bude prioritne orientovaná na „inteligentné“ artefakty reagujúce na požiadavky variability, multifunkčnosti a univerzálnosti, prvky poskytujúce vyšší užívateľský komfort a špecifický výtvarný prejav. Výsledkom DP bude teoretický elaborát podporený praktickým výstupom v podobe modelového riešenia alternatívne prototypu autorského návrhu „inteligentného“ zariaďovacieho predmetu.
Anotácia anglicky: The subject of interest of dissertation work is investigation into influences of sophisticated technologies over the final utility, ergonomic and artistic quality of interior furnishing elements. Qualitatively new approaches to design work, that bridge existing stereotypes and design paradigms and their impact on disposition-spatial relationships in interior spaces as well as users themselves, are the focal topics of research. The major attention is addressed to "smart" furnishing that respond to demands of variability, versatility and universality, provide qualitatively superior user comfort and has specific artistic expression. The final result comprises theoretical work and practical output in form of a digital model alternative prototype of the designed "intelligent" interior design object.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-DIZN dizajn-- nezadané -- -- nezadané --