14. 10. 2019  13:16 Boris
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Návrh systémových zmien konceptu riadenia (manažmentu) podnikov v kontexte Industry 4.0
Název tématu anglicky: Proposition of concept of Changing Enterprise Management Approaches in Industry 4.0
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. Jozef Sablik, CSc. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantující pracoviště: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Max. počet studentů: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. Andrea Chlpeková, PhD.
Anotace: Industry 4.0 (Priemysel 4.0) predstavuje rozsiahlu systematickú zmenu, ktorá rozhodujúcim spôsobom ovplyvní všetky oblasti sveta práce. Nejde totiž o parciálne zavedenie nových technológií do výroby s následným postupným prispôsobovaním fungovania jednotlivých nadväzujúcich systémov, ale o množinu nových technológií a foriem aplikácie s rôznym stupňom technickej vyspelosti a systémových účinkov. Priemysel 4.0 preto predstavuje kvalitatívne novú výzvu, a to aj pre spoločnosti, ktoré majú celé desaťročia skúsenosti so zavadzaním nových automatizovaných technológií. V DizP má byť spracovaný pohľad, východiská a faktory implementácie konceptu Industry 4.0 z pohľadu riadenia priemyselných podnikov v teoretickej rovine. Analytická časť práce má byť orientovaná na skúmanie podmienok a dopadov zmien súvisiacich s implementáciou Industry 4.0 na prístupy k riadeniu organizácie, spôsobu riadenia, použitých metód rozhodovania a kompetentnosti manažérov na riadenie podnikov smerujúce k prístupom Industry 4.0. Výstupom DizP bude návrh riešení na naplnenie požiadaviek a úspešnosti riadenia podnikov v prostredí Priemysel 4.0. Zmeny v riadení priemyselných podnikov, ktoré Industry 4.0 prinesie budú v DizP popísané, štruktúrované a spracované do metodiky riadenia priemyselných podnikov v koncepte Industry 4.0.
Anotace anglicky: Industry 4.0 represents an extensive systematic change that will decisively affect all areas of the world of work. This is not a partial introduction of new technologies into production with subsequent gradual adaptation of the operation of individual downstream systems but a set of new technologies and application forms with varying degrees of technical excellence and systemic effects. Industry 4.0 therefore represents a qualitatively new challenge, even for companies that have been experiencing the introduction of new automated technologies for decades. In the dissertation, the view, bases and factors of the implementation of the Industry 4.0 concept should be elaborated from the point of view of the management of industrial enterprises on the theoretical level. The analytical part of the thesis should be focused on examining the conditions and impacts of changes related to the implementation of Industry 4.0 on the approaches to organizational management, the management method, the decision-making methods used and the competence of the Enterprise Management managers to access Industry 4.0. The output of the dissertaion will be a proposition of solutions to meet the requirements and success of enterprise management in Industry 4.0. Changes in Industrial Enterprise Management that Industry 4.0 will bring aroung will be described in the dissertation t, also will be structured, and worked out into industrial plant management methodology within a concept of Industry 4.0.
Další informace: pomocný školiteľ: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.Omezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-PMAN priemyselné manažérstvo