17. 10. 2019  18:47 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Vplyv mikroštruktúry a fázového zloženia na koróznu odolnosť zliatin pre žiarové pokovovanie
Názov témy anglicky: Influence of microstructure and phase composition on corrosion resistance of alloys for hot-dip galvanizing
Stav témy: schválené (prof. Ing. Ľubomír Čaplovič, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav materiálov - MTF
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Martin Kusý, PhD.
Anotácia: Mikroštruktúra a fázové zloženie zinkových zliatin pre žiarové pokovenie má významný vplyv na odolnosť povlaku v prípade expozície v koróznom prostredí. Cieľom dizertačnej práce je optimalizácia technologických parametrov procesu žiarového zinkovania a chemického zloženia zliatiny pre maximalizáciu odolnosti povlaku vo vybranom prostredí. Práca bude pozostávať tak z technologickej, ako aj z analytickej časti. V prvej oblasti dostane študent príležitosť pracovať v laboratóriu pre prípravu a modifikáciu zliatin. Následne bude pripravené materiály podrobne študovať modernými analytickými technikami, ako sú riadkovacia a transmisná elektrónová mikroskopia, optická emisná spektrometria GDA, röntgenová difrakčná analýza a iné. Počas vypracovania dizertačnej práce sa predpokladá úzka spolupráca s priemyselným partnerom.
Anotácia anglicky: Microstructure and phase composition of Zn-based alloys for continuous hot dip galvanizing process play important role in durability of coatings exposed to corrosive environment. Aim of the thesis is optimization of the technological parameters of hot dip galvanizing process and alloy composition for achieving maximum durability of the coating in selected environment. Experimental part of thesis will consist of technological and analytical part. In first part student will have opportunity to prepare and modify alloys. Subsequently, prepared materials will be studied with state-of-art analytical techniques such as scanning and transmission electron microscopy, optical emission spectroscopy GDA, X-ray diffraction analysis and others. Thesis are expected to be carried out in close collaboration with industrial partner.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-PMMD progresívne materiály a materiálový dizajn