14. 10. 2019  4:00 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Výskum stálosti geometrických rozmerov využitím metrotomografie
Názov témy anglicky: Research of geometric dimensions stability by metrotomography
Stav témy: schválené (prof. Dr. Ing. Jozef Peterka - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave
Garantujúce pracovisko: Ústav výrobných technológií - MTF
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. Ladislav Morovič, PhD.
Anotácia: Priemyselná počítačová tomografia predstavuje vhodný nástroj pre súčasnú 3D digitalizáciu vnútornej a vonkajšej geometrie meraného objektu bez ich mechanického poškodenia. Metrotomografia umožňuje pre strojársky priemysel (a strojárske výrobné technológie) získať údaje o geometrii, rozmeroch a toleranciách skúmaného objektu. Preto metrotomografia vo veľkej miere môže prispieť k zisteniu príčin nestálosti geometrických rozmerov a následnému zabezpečeniu kvality v priemyselnej výrobe. Dizertačná práca bude zameraná na výskum stálosti geometrických rozmerov v oblasti priemyselnej výroby. Dizertačná práca bude riešená v rámci podaného APVV projektu s názvom „Výskum príčin vzniku geometrických odchýlok pri výrobe bezšvíkových rúr a ich technologická dedičnosť s dôrazom na tvarovú stabilitu presných rúr ťahaných za studena s využitím metrologických systémov”. (Žiadateľ: STU MTF; Spoluriešiteľská organizácia: Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum s.r.o.).
Anotácia anglicky: Industrial computed tomography is an appropriate tool for simultaneous 3D digitization of the internal and external geometry of a measured object without mechanical damage. Metrotomography allows for the engineering industry (and engineering manufacturing technologies) to obtain data about the geometry, dimensions and tolerances of the investigated object. Consequently, metrotomography can greatly contribute to determining the causes of the instability of geometric dimensions and consequently ensuring the quality in industrial production. The dissertation thesis will focus on the research of the stability of geometrical dimensions in the field of industrial production. The dissertation thesis will be soluted within the framework of the submitted APVV project titled "Research on causes of geometrical deviations in the production of seamless tubes and their technological inheritance with emphasis on the shape stability of precision cold drawn tubes using metrological systems". (Applicant: STU MTF; Cooperating oganization: Železiarne Podbrezová Výskumno-vývojové centrum s.r.o.).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-STAM strojárske technológie a materiály