May 23, 2019   7:19 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Urbánna recyklácia vidieckeho zázemia mesta
Title of topic in English: Urban recycling of the rural background of the city
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Urban Design and Planning - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Annotation: Spoločensko-politické a hospodárske zmeny, technický a technologický pokrok po roku 1989, sprevádzané útlmom tradičných odvetví, vrátane poľnohospodárstva spôsobili, že vo vidieckom zázemí väčších miest sa nachádza množstvo nevyužívaných priestorov. Cieľom práce je vyhodnotenie zanedbaných, opustených, prázdnych lokalít, skúmanie inovatívnych možnosti revitalizácie a recyklácie tohto nevyužitého potenciálu, s dôrazom na limity územia, zníženie environmentálnej záťaže a možností zapojenia do skeletu zelenej infraštruktúry mesta. Dôležitú úlohu bude zohrávať systém triedenia zastaviteľných a nezastaviteľných plôch, ich navrhovaná recyklácia so zohľadnením ekologických, funkčných a sociálnych aspektov. Výsledky práce prispejú k novému pohľadu na racionálnejšie, efektívnejšie a komplexnejšie využívanie územia, podpore nových aktivít, zvýšeniu atraktivity a kvality urbánnej štruktúry zázemia miest, vrátane starostlivosti o životné prostredie. Práca bude nadväzovať na podaný grantový projekt podaný v roku 2018 : „Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta“ (1/0434/19 2019-2021).
Annotation in English: The social, political and economic changes, the technical and technological progress after the year 1989, accompanied by attenuation of traditional industries, including agriculture, have created a large amount of unused space in the rural backbone of larger cities. The aim of the investigation is the evaluation of the neglected, abandoned, empty sites, exploring innovative possibilities for revitalization and recycling this untapped potential, with an emphasis on the limits of the territory, the reduction of environmental burdens and opportunities involved in the skeleton of the city green infrastructure. An important role will be played by the system of sorting of stoppable and unstoppable and their proposed recycling taking into account ecological, functional and social aspects. The results of the work will contribute to a new perspective on a more rational, more efficient and more comprehensive land use, promoting new activities, increasing the attractiveness and quality of urban structure of the inland, including environmental care. The work will be linked to the submitted grant project submitted in 2018: "Urban recycling of unused city space" (1/0434/19 2019-2021).Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-URB Urban Design-- not entered -- -- not entered --