19. 9. 2019  10:18 Konštantín, pamätný deň - Deň prvého verejného vystúpenia Slovenskej národnej rady
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Urbánna recyklácia vidieckeho zázemia mesta
Názov témy anglicky: Urban recycling of the rural background of the city
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav urbanizmu a územného plánovania - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Alžbeta Sopirová, CSc.
Anotácia: Spoločensko-politické a hospodárske zmeny, technický a technologický pokrok po roku 1989, sprevádzané útlmom tradičných odvetví, vrátane poľnohospodárstva spôsobili, že vo vidieckom zázemí väčších miest sa nachádza množstvo nevyužívaných priestorov. Cieľom práce je vyhodnotenie zanedbaných, opustených, prázdnych lokalít, skúmanie inovatívnych možnosti revitalizácie a recyklácie tohto nevyužitého potenciálu, s dôrazom na limity územia, zníženie environmentálnej záťaže a možností zapojenia do skeletu zelenej infraštruktúry mesta. Dôležitú úlohu bude zohrávať systém triedenia zastaviteľných a nezastaviteľných plôch, ich navrhovaná recyklácia so zohľadnením ekologických, funkčných a sociálnych aspektov. Výsledky práce prispejú k novému pohľadu na racionálnejšie, efektívnejšie a komplexnejšie využívanie územia, podpore nových aktivít, zvýšeniu atraktivity a kvality urbánnej štruktúry zázemia miest, vrátane starostlivosti o životné prostredie. Práca bude nadväzovať na podaný grantový projekt podaný v roku 2018 : „Urbánna recyklácia nevyužitého priestoru mesta“ (1/0434/19 2019-2021).
Anotácia anglicky: The social, political and economic changes, the technical and technological progress after the year 1989, accompanied by attenuation of traditional industries, including agriculture, have created a large amount of unused space in the rural backbone of larger cities. The aim of the investigation is the evaluation of the neglected, abandoned, empty sites, exploring innovative possibilities for revitalization and recycling this untapped potential, with an emphasis on the limits of the territory, the reduction of environmental burdens and opportunities involved in the skeleton of the city green infrastructure. An important role will be played by the system of sorting of stoppable and unstoppable and their proposed recycling taking into account ecological, functional and social aspects. The results of the work will contribute to a new perspective on a more rational, more efficient and more comprehensive land use, promoting new activities, increasing the attractiveness and quality of urban structure of the inland, including environmental care. The work will be linked to the submitted grant project submitted in 2018: "Urban recycling of unused city space" (1/0434/19 2019-2021).Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-URB urbanizmus-- nezadané -- -- nezadané --