Aug 19, 2019   2:55 p.m. Lýdia
Academic information system

Summary of topics offered - The Institute of Architecture of Residential Buildings (FA)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: PRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIA
Title of topic in English: PERMANENT AND TEMPORARY HOUSING OVERLAPS
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: The Institute of Architecture of Residential Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Annotation: Predmetom dizertačnej práce bude výskum foriem trvalého a prechodného ubytovania a ich identifikácia z aspektu vzájomných funkčných presahov. Cieľom práce by mala byť analýza, vyhodnotenie a komplexný pohľad na nové modely konceptov obytných objektov s prelínaním rôznych foriem trvalého a prechodného bývania, ako sú napríklad servisované kondomíniá, low-density obytné štvrte so službami rekreačného rezortu, apartmánové domy a hotely, či obytné domy s hotelovými službami. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu.
Annotation in English: The aim of the dissertation is to study the forms of permanent and temporary accommodation and their identification from the aspect of mutual functional overlaps. The aim of the thesis should be to analyze and evaluate the latest trends in the architectural design of buildings with overlapping of different forms of permanent and temporary housing, such as serviced condominiums, low-density residential quarters with holiday resort services, apartment houses and hotels, or residential houses with hotel services. The subject is also part of permanent research within the pedagogical-professional orientation of our department.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --