14. 10. 2019  17:31 Boris
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: PRESAHY FORIEM TRVALÉHO A PRECHODNÉHO BÝVANIA
Názov témy anglicky: PERMANENT AND TEMPORARY HOUSING OVERLAPS
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry obytných budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Zuzana Tóthová, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude výskum foriem trvalého a prechodného ubytovania a ich identifikácia z aspektu vzájomných funkčných presahov. Cieľom práce by mala byť analýza, vyhodnotenie a komplexný pohľad na nové modely konceptov obytných objektov s prelínaním rôznych foriem trvalého a prechodného bývania, ako sú napríklad servisované kondomíniá, low-density obytné štvrte so službami rekreačného rezortu, apartmánové domy a hotely, či obytné domy s hotelovými službami. Téma je zároveň aj súčasťou permanentného výskumu v rámci pedagogicko -odborného zamerania ústavu.
Anotácia anglicky: The aim of the dissertation is to study the forms of permanent and temporary accommodation and their identification from the aspect of mutual functional overlaps. The aim of the thesis should be to analyze and evaluate the latest trends in the architectural design of buildings with overlapping of different forms of permanent and temporary housing, such as serviced condominiums, low-density residential quarters with holiday resort services, apartment houses and hotels, or residential houses with hotel services. The subject is also part of permanent research within the pedagogical-professional orientation of our department.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra