9. 12. 2019  9:58 Izabela
Akademický informační systém

Přehled vypsaných témat - Fakulta architektúry


Základní údaje

Typ práce: Disertační práce
Název tématu: Potenciály vodného toku v kontexte sídelného a regionálneho rozvoja
Název tématu anglicky: Potential of the water flow in the context of settlement and regional development
Stav tématu: schváleno (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Předseda oborové rady)
Vedoucí práce: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantující pracoviště: Ústav výtvarnej tvorby a multimédií (FA)
Max. počet studentů: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhl: doc. Ing. arch. Viera Joklová, PhD.
Anotace: Výskum sleduje vplyv územne signifikantného vodného toku na lokálne a globálne aspekty rozvoja sídla a regiónu. Skúma potenciály priestorového, sociálno – ekonomického a kultúrneho udržateľného rozvoja v území a overuje stratégie tvorby atraktívnejšieho, hodnotnejšieho a vitálnejšieho prostredia v kontexte s vodným tokom. Práca vyžaduje spoluprácu s lokálnymi a regionálnymi zastupiteľstvami, miestnymi komunitami a záujmovými organizáciami; vyžaduje prieskum a transfer poznatkov riešenia z medzinárodných realizácií a skúseností; poznanie lokálnych a globálnych súvislostí pre definovanie optimálnych stratégií rozvoja. Súčasťou výskumu sú analýzy v GIS prostredí, ktoré vhodnou štruktúrou prezentuje potenciály územia. Výskum súvisí s podávanými projektami na FA STU – Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities a Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity Cities
Anotace anglicky: The research follows the territorial impact of significant water flow at the local and global aspects of development of city and region. Explores the potential of spatial, socio - economic and cultural sustainable development in the area and verifies the strategies for developing more attractive, more valuable and liveable environment in the context with the watercourse. The work requires cooperation with local and regional governments, local communities and NGOs; It requires research and knowledge transfer of international experiences; knowledge of local and global contexts to define the optimal development strategies. Part of the research output is a database GIS map that presents a suitable structure of the potential of the area. Research is related to the proposed projects at FA STU - Interreg DTP: DANUrB 2.0: Cultural heritage of the Danube as a tool to develop the local possibilities and common brand of underprivileged communities and Interreg AT-SK: BIOHUBS – CROSS-BORDER NETWORKING OF UNITED Smart Biodiversity CitiesOmezení k tématu

K přihlášení řešitele na téma je potřeba splnění jednoho z následujících omezení

Omezení dle studia
Tabulka zobrazuje omezení dle studia, na které musí být student zapsán, aby se mohl na dané téma přihlásit.

Program
D-Uext urbanizmus