Oct 20, 2019   10:07 p.m. Vendelín
Academic information system

Summary of topics offered - Slovak university of technology in Bratislava


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Adaptabilita objektov komunitných služieb
Title of topic in English: Adaptability of community-based services
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Annotation: Téma je zameraná na výskum budov a interiérových prostredí pre komunitné služby so zameraním na lepšiu kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov. Služby v rámci spoločenstva obce sa vzťahujú na všetky formy domácej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, rezidenčných a iných komunitných služieb, ktoré podporujú právo všetkých osôb žiť v komunite (mimo ústavu) a ktoré sa snažia zabrániť izolácii alebo segregácii. Študent si môže vybrať typ komunitných služieb podľa vlastných preferencií. Téma súvisí s aktuálnym projektom CEDA financovaným z Eurofondov.
Annotation in English: Theme is focused on research concerning buildings and interior environments for community-based services with focus on better quality of life for people with disability and seniors. Community-based services shall cover all forms of in-home, family-based, residential and other community services which support the right of all persons to live in the community, with an equality of choices and which seek to prevent isolation or segregation from the community. Student can choose type of community services according own preferences. The theme is linked to the current project funded by the ESF.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture