20. 9. 2019  18:02 Ľuboslav, Ľuboslava
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Adaptabilita objektov komunitných služieb
Názov témy anglicky: Adaptability of community-based services
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Lea Rollová, PhD.
Anotácia: Téma je zameraná na výskum budov a interiérových prostredí pre komunitné služby so zameraním na lepšiu kvalitu života ľudí so zdravotným postihnutím a seniorov. Služby v rámci spoločenstva obce sa vzťahujú na všetky formy domácej starostlivosti, ambulantnej starostlivosti, rezidenčných a iných komunitných služieb, ktoré podporujú právo všetkých osôb žiť v komunite (mimo ústavu) a ktoré sa snažia zabrániť izolácii alebo segregácii. Študent si môže vybrať typ komunitných služieb podľa vlastných preferencií. Téma súvisí s aktuálnym projektom CEDA financovaným z Eurofondov.
Anotácia anglicky: Theme is focused on research concerning buildings and interior environments for community-based services with focus on better quality of life for people with disability and seniors. Community-based services shall cover all forms of in-home, family-based, residential and other community services which support the right of all persons to live in the community, with an equality of choices and which seek to prevent isolation or segregation from the community. Student can choose type of community services according own preferences. The theme is linked to the current project funded by the ESF.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --