22. 9. 2019  22:38 Móric
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Ústav interiéru a výstavníctva (FA)


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: MESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “inteligentného” mesta
Názov témy anglicky: CITY FURNITURE as smart cities´ constituent
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav interiéru a výstavníctva - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Anotácia: Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie významu a potenciálov mestského mobiliáru v kontexte rozvíjania „smart city“ konceptov. Pozornosť bude zameraná na mapovanie a definovanie rôznych kategórií „inteligentných“ mestských prvkov situovaných v parteri, prvkov so schopnosťou prispievať k presadzovaniu nových myšlienok, zvyšovaniu kvality i efektivity v rôznych sférach ľudských činností a tým i pobytovej atraktivity a konkurencie schopnosti mestských častí. Súčasťou výskumu bude skúmanie možností využitia moderných informačno-komunikačných technológií, definovanie charakteristických znakov „inteligentného“ mestského mobiliáru, možností jeho optimalizovaného využitia v závislosti od typu mestského prostredia, ako i mapovanie preferencií z pohľadu tvorcov i potenciálnych užívateľov. Výsledkom DP bude teoretický elaborát so sprievodnou grafickou a obrázkovou dokumentáciou.
Anotácia anglicky: The major attention is focused on significance and potentialities of the city furniture in the context of developing "smart city" concepts. Attention will be focused on mapping and defining the different categories of "intelligent" urban elements in the city parterre that are capable to contribute to promotion new ideas, to enhance quality and efficiency in different spheres of human activities and finally residential attractiveness and competitive ability of urban areas are the main subject of interest. Investigation into possibilities of utilization of modern information and communication technologies, defining the main characteristics of various types of "intelligent" street furniture and their optimized use in diverse urban spaces as well as mapping creator´s and potential user´s preferences are the concomitant parts of the planned research. As a result, the theoretical part with the accompanying graphic and pictorial documentation is intended.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --