Oct 22, 2019   11:06 a.m. Sergej
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: MESTSKÝ MOBILIÁR _ súčasť “inteligentného” mesta
Title of topic in English: CITY FURNITURE as smart cities´ constituent
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Interior and Exhibition Design - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Jana Vinárčiková, PhD.
Annotation: Predmetom dizertačnej práce bude skúmanie významu a potenciálov mestského mobiliáru v kontexte rozvíjania „smart city“ konceptov. Pozornosť bude zameraná na mapovanie a definovanie rôznych kategórií „inteligentných“ mestských prvkov situovaných v parteri, prvkov so schopnosťou prispievať k presadzovaniu nových myšlienok, zvyšovaniu kvality i efektivity v rôznych sférach ľudských činností a tým i pobytovej atraktivity a konkurencie schopnosti mestských častí. Súčasťou výskumu bude skúmanie možností využitia moderných informačno-komunikačných technológií, definovanie charakteristických znakov „inteligentného“ mestského mobiliáru, možností jeho optimalizovaného využitia v závislosti od typu mestského prostredia, ako i mapovanie preferencií z pohľadu tvorcov i potenciálnych užívateľov. Výsledkom DP bude teoretický elaborát so sprievodnou grafickou a obrázkovou dokumentáciou.
Annotation in English: The major attention is focused on significance and potentialities of the city furniture in the context of developing "smart city" concepts. Attention will be focused on mapping and defining the different categories of "intelligent" urban elements in the city parterre that are capable to contribute to promotion new ideas, to enhance quality and efficiency in different spheres of human activities and finally residential attractiveness and competitive ability of urban areas are the main subject of interest. Investigation into possibilities of utilization of modern information and communication technologies, defining the main characteristics of various types of "intelligent" street furniture and their optimized use in diverse urban spaces as well as mapping creator´s and potential user´s preferences are the concomitant parts of the planned research. As a result, the theoretical part with the accompanying graphic and pictorial documentation is intended.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture