May 23, 2019   7:31 p.m. Želmíra
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Psychológia v architektúre
Title of topic in English: Psychology in Architecture
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 2
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Annotation: Základným cieľom dizertačnej práce je skúmanie psychosociálnych vplyvov architektonického prostredia na človeka s využitím poznatkov z oblasti environmentálnej psychológie, neurovied a humánno-centrického navrhovania. Výskum bude zameraný na monitorovanie kognitívnych a emocionálnych procesov užívateľov v interakcii s prostredím pomocou biometrických techník (napr. eye-tracking, „iMotions“ a pod.). Výskum bude prepojený na riešený národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ktorý podporuje tvorbu nových typov komunitných služieb a prostredia, ktoré je inkluzívne, priateľské a komfortné pre široké spektrum ľudí s rôznymi schopnosťami a potrebami.
Annotation in English: The main objective of the PhD thesis is to examine the psychosocial impacts of the built environment on humans using knowledge from the field of environmental psychology, neuroscience and human-centred design. Research will focus on monitoring cognitive and emotional user interactions with the built environment using the biometric techniques (e.g. eye-tracking, iMotions, etc.). Research will be connected with the national project on deinstitutionalisation of social care services, which supports the creation of new types of community services and an environment that is inclusive, friendly and comfortable for a wide range of people with different abilities and needs.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --