18. 10. 2019  5:52 Lukáš
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Psychológia v architektúre
Názov témy anglicky: Psychology in Architecture
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 2
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Zuzana Čerešňová, PhD.
Anotácia: Základným cieľom dizertačnej práce je skúmanie psychosociálnych vplyvov architektonického prostredia na človeka s využitím poznatkov z oblasti environmentálnej psychológie, neurovied a humánno-centrického navrhovania. Výskum bude zameraný na monitorovanie kognitívnych a emocionálnych procesov užívateľov v interakcii s prostredím pomocou biometrických techník (napr. eye-tracking, „iMotions“ a pod.). Výskum bude prepojený na riešený národný projekt deinštitucionalizácie zariadení sociálnych služieb, ktorý podporuje tvorbu nových typov komunitných služieb a prostredia, ktoré je inkluzívne, priateľské a komfortné pre široké spektrum ľudí s rôznymi schopnosťami a potrebami.
Anotácia anglicky: The main objective of the PhD thesis is to examine the psychosocial impacts of the built environment on humans using knowledge from the field of environmental psychology, neuroscience and human-centred design. Research will focus on monitoring cognitive and emotional user interactions with the built environment using the biometric techniques (e.g. eye-tracking, iMotions, etc.). Research will be connected with the national project on deinstitutionalisation of social care services, which supports the creation of new types of community services and an environment that is inclusive, friendly and comfortable for a wide range of people with different abilities and needs.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-ARCH architektúra