Jun 20, 2019   5:51 a.m. Valéria
Academic information system

Summary of topics offered - Department of Land and Water Resources Management (FCE)


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Povrchový odtok, infiltrácia a erózia na svahoch s vodoodpudivými pôdami
Title of topic in English: Surface runoff, infiltration and erosion on hillslopes with water repellent soils
State of topic: approved (prof. Ing. Ján Szolgay, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: Ing. Peter Šurda, PhD.
Faculty: Faculty of Civil Engineering
Supervising department: Department of Land and Water Resources Management - FCE
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: Ing. Peter Šurda, PhD.
External educational institution: Institute of Hydrology of the Slovak Academy of Sciences
Annotation: Vodoodpudivosť pôdy (VP) vzniká pôsobením organických zlúčenín, ktoré produkujú živé alebo rozkladajúce sa rastliny alebo mikroorganizmy. Pravdepodobnosť výskytu VP narastá v suchých a teplých obdobiach a znižuje sa alebo úplne zmizne počas predĺžených období dažďov. VP môže byť vyvolaná aj požiarmi v krajine. VP prispieva k mnohým problémom v oblasti životného prostredia, ako sú záplavy, zrýchlená erózia pôdy, vyplavovanie živín, znečistenie vodných tokov a redukované dopĺňanie zásob podzemných vôd. Cieľom dizertačnej práce bude analýza tvorby povrchového odtoku, intenzity infiltrácie, dynamiky pôdnej vlhkosti a erodovateľnosti pôdy na svahoch s vodoodpudivou pôdou, charakterizovanou stupňom (RI) a stálosťou (WRCT, WDPT) VP.
Annotation in English: Soil water repellency (SWR) is induced by organic compounds that produce living or decomposing plants or microorganisms. A probability of occurrence of SWR grows in dry and hot periods and decreases or disappears during prolonged rainy periods. SWR can be caused also by wildfires. SWR contributes to many environmental problems such as floods, accelerated soil erosion, nutrient leaching, water pollution or reduced groundwater replenishment. The goal of the dissertation is to analyze the formation of surface runoff, infiltration rate, soil water content dynamics and soil erodibility on soil water repellent hillslopes, characterized by a degree (RI) and stability (WRCT, WDPT) of SWR.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-VHI4 Water Resources Engineering-- not entered -- -- not entered --
D-VHI4xA Water Resources Engineering (in english language)-- not entered -- -- not entered --