May 26, 2019   5:32 a.m. Dušan
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Eszterházyovci ako určovatelia trendov v architektúre.
Title of topic in English: Eszterházy´s as trendsetters in architecture
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of History and Theory of Architecture and Monument Preservation - FA
Max. no. of students: --
Academic year:2019/2020
Proposed by: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Annotation: Jednotliví šľachtici i šľachtické rody boli nielen stavebníkmi, fundátormi a mecénmi architektonických diel, ale často podmienili konkretizáciu riešenia zadávaných architektúr. Práca bude sledovať vplyv šľachtickej rodiny Eszterházyovcov v procese nimi iniciovaných historických architektúr, hlavne vo vzťahu k uplatneniu konkrétnych dobových trendov. Tému je možné špecifikovať na obdobie 18 alebo 19 storočia. Práca bude nadväzovať na projekt SK-AT-2017-0014 „Princípy udržateľnosti v kontexte historických urbánnych štruktúr“ a pripravovaný projekt "Tradícia a trendy v historickej architektúre".
Annotation in English: Individual noblemen and noble families were not only the builders, founders and architects of the architectural works, but they often conditioned the realization of the architectures.The work will examine the influence of the Esterházy family of aristocrats in the process of historical architectures initiated by them, especially in relation to the application of specific period trends. The theme can be specified for the 18th or 19th centuries. The subject related to the project SK-AT-2017-0014 „Sustainability principles in the context of historical urban structures“ and prepared project "Tradition and trends in historical architecture."Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Limit to study programme
The table shows limitations of study programme, field, track the student has to be enrolled in to be able to register for a given topic.

ProgrammeTrackTrack
D-ARCH Architecture-- not entered -- -- not entered --