17. 10. 2019  14:51 Hedviga
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Datovanie románskej sakrálnej architektúry ako komplex poznatkov historických a exaktných vied na príklade najstaršej fázy kostola v Lábe.
Názov témy anglicky: Dating Romanesque sacral architecture as a complex of knowledge of historical and exact sciences on the example of the oldest phase /wall/ of the church in Láb.
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok - FA
Max. počet študentov: --
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: doc. Ing. arch. Mgr. Andrej Botek, PhD.
Anotácia: Pri datovaní sakrálnych objektov románskej architektúry je vzhľadom na nejednoznačnosť charakteristík a absenciu tvaroslovných prvkov výsledkom často pomerne široký rozptyl. Práca bude orientovaná na komparáciu rôznorodých poznatkov z historickej i cirkevnohistorickej oblasti, materiálových techník a využitia aktuálnych exaktných prírodovedných metód s cieľom upresniť datovacie možnosti na príklade najstaršej fázy kostola v Lábe, odhalenej po zrútení veže.
Anotácia anglicky: Due to the ambiguity of the characteristics and the absence of the morphological elements, the dating of the sacred objects of the Romanesque Architecture results in a relatively wide scattering. The work will be focused on the comparation of diverse knowledge from historical and church history, material techniques and the use of the actual exact natural science methods in order to specify the dating possibilities on the example of the oldest phase of the church in Láb, which was revealed after the tower collapsed.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie podľa štúdia
Tabuľka zobrazuje obmedzenia podľa štúdia, na ktoré musí byť študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

Program
D-Aext architektúra