Oct 21, 2019   2:59 p.m. Uršuľa
Academic information system

Summary of topics offered - Faculty of Architecture


Basic information

Type of work: Dissertation thesis
Topic: Interpretácia vývoja digitálnej paradigmy architektúry medzi rokmi 2010 a 2020
Title of topic in English: Interpretation of the development of paradigm of digital architecture between 2010 and 2020
State of topic: approved (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Chairperson of Departmental Board)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Faculty: Faculty of Architecture
Supervising department: Institute of Public Buildings - FA
Max. no. of students: 1
Academic year:2019/2020
Proposed by: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Annotation: Disciplinárne a ideové východiská, očakávania a ich naplnenie, reflexie a projekcie v súdobých teoretických spisoch, zlomové momenty, ťažiskové témy a prostriedky, interpretácia vývoja, pozícia digitálneho diškurzu v kontexte disciplíny, prognózy a potenciály. Práca zmapuje dôležité míľniky prudkého rozvoja digitálnej vetvy architektúry po roku 2010 a ponúkne ich kritickú interpretáciu. Načrtne chápanie diania súdobými teoretikmi, vystaví ich vzájomnej konfrontácii a ponúkne pohľad formovaný priamou generačnou skúsenosťou zvnútra komunity. Identifikuje zásadné udalosti, osobnosti, diela, hnutia, inštitúcie, ale aj nástroje, technológie a buzzwordy formujúce digitálny diškurz druhého desaťročia 21. storočia. Pomenuje nenaplnené očakávania a zlyhania ostatných rokov a zakotví pozíciu digitálneho smeru v širokej disciplíne architektúry. Vyzdvihne tie jeho aspekty a prejavy, ktoré sa ukázali byť silnými a stali sa súčasťou architektonického uvažovania. Predostrie prognózu ďalšieho vývoja a naznačí tie unikátne potenciály digitálneho diškurzu, ktoré sú hodné rozvoja. Samostatne sa bude venovať dianiu na slovenskej a českej scéne.
Annotation in English: Discipline and ideal origins, expectations and their completion, reflections and projections in contemporary theoretical writings, breaking moments, focused themes and resources, interpretation of development, position of digital discourse in the context of discipline, forecasts and potentials. The work will map the milestones of the rapid development of the digital architecture branch after 2010 and offer them a critical interpretation. A sketch of contemporary contemporary theorists, confronting each other and offering a view of direct generational experience from within the community. It identifies key events, personalities, works, movements, institutions, as well as tools, technologies and buzzwords that are shaping digital disco in the second decade of the 21st century. It names the unfulfilled expectations and failures of other years and anchors the position digital direction in a broad discipline of architecture. He will highlight aspects and manifestations that have proved to be strong and have become part of architectural reasoning. It outlines the prognosis of further developments and points to the unique potentialities of digital twister that are worthy of development. Independent study of the Slovak and Czech stages.Limitations of the topic

To sign up for a topic it is necessary to fulfil one of the following restrictions

Restrictions by study
The table shows restrictions by study to which the student has to be enrolled in order to sign up for the given topic.

Programme
D-ARCH Architecture