18. 9. 2019  11:10 Eugénia
Akademický informačný systém

Prehľad vypísaných tém - Fakulta architektúry


Základné údaje

Typ práce: Dizertačná práca
Názov témy: Interpretácia vývoja digitálnej paradigmy architektúry medzi rokmi 2010 a 2020
Názov témy anglicky: Interpretation of the development of paradigm of digital architecture between 2010 and 2020
Stav témy: schválené (prof. Ing. arch. Jana Pohaničová, PhD. - Predseda odborovej komisie)
Vedúci práce: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Fakulta: Fakulta architektúry
Garantujúce pracovisko: Ústav architektúry občianskych budov - FA
Max. počet študentov: 1
Akademický rok:2019/2020
Navrhol: prof. Ing. arch. Vladimír Šimkovič, PhD.
Anotácia: Disciplinárne a ideové východiská, očakávania a ich naplnenie, reflexie a projekcie v súdobých teoretických spisoch, zlomové momenty, ťažiskové témy a prostriedky, interpretácia vývoja, pozícia digitálneho diškurzu v kontexte disciplíny, prognózy a potenciály. Práca zmapuje dôležité míľniky prudkého rozvoja digitálnej vetvy architektúry po roku 2010 a ponúkne ich kritickú interpretáciu. Načrtne chápanie diania súdobými teoretikmi, vystaví ich vzájomnej konfrontácii a ponúkne pohľad formovaný priamou generačnou skúsenosťou zvnútra komunity. Identifikuje zásadné udalosti, osobnosti, diela, hnutia, inštitúcie, ale aj nástroje, technológie a buzzwordy formujúce digitálny diškurz druhého desaťročia 21. storočia. Pomenuje nenaplnené očakávania a zlyhania ostatných rokov a zakotví pozíciu digitálneho smeru v širokej disciplíne architektúry. Vyzdvihne tie jeho aspekty a prejavy, ktoré sa ukázali byť silnými a stali sa súčasťou architektonického uvažovania. Predostrie prognózu ďalšieho vývoja a naznačí tie unikátne potenciály digitálneho diškurzu, ktoré sú hodné rozvoja. Samostatne sa bude venovať dianiu na slovenskej a českej scéne.
Anotácia anglicky: Discipline and ideal origins, expectations and their completion, reflections and projections in contemporary theoretical writings, breaking moments, focused themes and resources, interpretation of development, position of digital discourse in the context of discipline, forecasts and potentials. The work will map the milestones of the rapid development of the digital architecture branch after 2010 and offer them a critical interpretation. A sketch of contemporary contemporary theorists, confronting each other and offering a view of direct generational experience from within the community. It identifies key events, personalities, works, movements, institutions, as well as tools, technologies and buzzwords that are shaping digital disco in the second decade of the 21st century. It names the unfulfilled expectations and failures of other years and anchors the position digital direction in a broad discipline of architecture. He will highlight aspects and manifestations that have proved to be strong and have become part of architectural reasoning. It outlines the prognosis of further developments and points to the unique potentialities of digital twister that are worthy of development. Independent study of the Slovak and Czech stages.Obmedzenie k téme

Na prihlásenie riešiteľa na tému je potrebné splnenie jedného z nasledujúcich obmedzení

Obmedzenie na študijný program
Tabuľka zobrazuje obmedzenie na študijný program, odbor, špecializáciu, ktorý musí mať študent zapísaný, aby sa mohol na danú tému prihlásiť.

ProgramZameranieŠpecializácia
D-ARCH architektúra-- nezadané -- -- nezadané --